โครงการจัดแปลหนังสือของ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ความเป็นมา

โครงการจัดแปลหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2503 ภายใต้ความรับผิดชอบของ “กองแปลและวิเทศสัมพันธ์” (เดิมใช้ชื่อว่า “กองแปลและการต่างประเทศ”) ซึ่งต่อมาได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “กองการต่างประเทศ” ตามโครงสร้างของ วช. ปัจจุบัน โดยสาเหตุที่มีการจัดตั้งโครงการจัดแปลหนังสือขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศของรัฐบาลในขณะนั้น ซึ่งกำลังเร่งรัดพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น และประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่แปลและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รัฐบาลจึงมอบหมายให้ วช. ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

วัตถุประสงค์

วช. จัดตั้งโครงการจัดแปลหนังสือขึ้นเพื่อ

1.       ผลิตหนังสือแปลที่ให้สาระและความรู้เกี่ยวกับวิชาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน พัฒนาการเรียน การปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิต ตลอดจนพัฒนาสภาพของชุมชน สังคม และประเทศ

2.       ส่งเสริมให้มีจำนวนนักแปลที่มีคุณภาพมากขึ้น

3.       พัฒนาศักยภาพในการแปลของนักแปลจากภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

ผู้สนใจแปลหนังสือ

วช. เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทยเป็นอย่างดีเสนอแปลหนังสือให้ วช. ได้ โดยให้ผู้สนใจคัดเลือกหนังสือวิชาการจากร้าน /ศูนย์จำหน่ายหนังสือทั่วไป หรือสื่อต่างๆ ตามสาขาที่ตนถนัด แล้วจัดทำรายละเอียดตามแบบเสนอขอแปลหนังสือ โดยพิจารณาจากแนวทางในการจัดทำข้อมูลตามแบบเสนอขอแปลหนังสือ เสนอ วช. พิจารณา

คุณสมบัติของผู้เสนอขอแปล

เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทยเป็นอย่างดี มีความชำนาญในการแปลPเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่จะแปล สามารถถ่ายทอดเนื้อหาจากหนังสือต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สละสลวย ครบถ้วน ตรงตามต้นฉบับภาษาต่างประเทศ และสามารถแปลหนังสือเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

การเสนอขอแปลหนังสือ

ผู้เสนอขอแปลหนังสือต้องจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือที่เสนอขอแปล ตามแบบเสนอขอแปลหนังสือ และสำเนาหนังสือภาษาต่างประเทศที่จะขอแปล ส่ง วช. พิจารณา

การยื่นเสนอขอแปล

ผู้สนใจแปลหนังสือสามารถยื่นเสนอขอแปลหนังสือได้ตลอดปี

ระยะเวลาการแปลหนังสือ

วช. กำหนดให้ผู้แปลแปลหนังสือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (รวมระยะเวลาในการตรวจและขัดเกลาภาษา) แต่ผู้แปลสามารถขอเลื่อนส่งต้นฉบับแปลได้ 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 3 เดือน

การติดต่อขอลิขสิทธิ์หนังสือ

วช. เป็นผู้ดำเนินการติดต่อผู้แต่งหรือสำนักพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์หนังสือที่เสนอขอแปล โดยลิขสิทธิ์ของหนังสือแปลฉบับภาษาไทย เป็นของ วช.

การจ่ายเงินสมนาคุณการแปลและเงินสมนาคุณการตรวจและขัดเกลาภาษา

การจ่ายเงินสมนาคุณการแปลและเงินสมนาคุณการตรวจฯ เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการแปล การตรวจ และการจ่ายเงินสมนาคุณ พ.ศ. 2554 ซึ่งจะเบิกจ่ายแก่ผู้แปลและผู้ตรวจฯ หลังจากที่ วช. ได้รับและพิจารณาเห็นชอบต้นฉบับแปลแล้ว

การเผยแพร่หนังสือแปลของ วช.

วช. เผยแพร่หนังสือแปลที่พิมพ์เสร็จโดยวิธีการจำหน่าย การมอบเป็นอภินันทนาการ และการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ วารสาร นิตยสาร เว็บไซต์ วช. จดหมายข่าว วช. ฯลฯ

การสอบถามข้อมูล

ผู้ที่สนใจจะเสนอขอแปลหนังสือ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือแปลของ วช. โปรดติดต่อ กองการต่างประเทศ วช. 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือโทร. 02- 561-2445 ต่อ 205 ทุกวันในเวลาราชการ

โครงการจัดแปลหนังสือตามนโยบายของรัฐบาล

ความเป็นมา

โครงการจัดแปลหนังสือตามนโยบายของรัฐบาลเป็นโครงการจัดแปลหนังสือลำดับที่ 2* ของ วช. ที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2550 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ จากต่างประเทศและความก้าวหน้าทางวิชาการของโลกแก่เยาวชนของชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตหนังสือแปลที่ให้สาระความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน อาชีพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

การดำเนินงานที่ผ่านมา

วช. ได้ดำเนินการผลิตหนังสือแปลภายใต้โครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีหนังสือแปลที่ได้ดำเนินการจัดแปล จัดพิมพ์ และเผยแพร่แล้ว ดังนี้

1. เรียนรู้วิทยาศาสตร์

              (Learning Science) แต่งโดย Indumati Rao และ C.N.R. Rao

              ประกอบด้วยหนังสือแปล 4 เรื่อง

                  1) จักรวาล ระบบสุริยะ และโลก (Universe, Solar System, Earth)

                  2) โลกของฟิสิกส์และพลังงาน การเรียนรู้หลักการทางฟิสิกส์ (The World of Physics and
                      Energy Learning Physical Principles)

                  3) โลกของเคมี – โมเลกุล และวัสดุ อากาศรอบตัวเรา ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำ (The World of
                      Chemistry: Of Molecules and Materials, Air around us, All about Water)

                  4) ชีววิทยาและสิ่งมีชีวิต (Biology and Life)

          2. เส้นทางสร้างฝันสู่รางวัลโนเบล ในชีวิตนักวิทยาศาสตร์

              (The Beginner’s Guide to Winning the Nobel Prize : A Life in Science) แต่งโดย Peter
               Doherty

3.   ความลับจากสมุดโน้ตของนักประดิษฐ์

              (Secrets from an Inventor’s Notebook) แต่งโดย Maurice Kanbar

4.   แก้ได้ทุกปัญหาด้วยบุคลิกภาพ

              (Work It Out) แต่งโดย Sandra Krebs Hirsh และ Jane A.G. Kise

5.   แนวทางสู่ความสำเร็จในการสอบ

              (Exam Success) แต่งโดย Jon Winder        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*โครงการแรกใช้ชื่อว่า “โครงการจัดแปลหนังสือของ วช.” จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2503

กรอบการจัดแปลหนังสือของ วช. (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

      1. ข้าว

2.มันสำปะหลัง

      3.ยางพารา

      4.อ้อยและน้ำตาล

              5. ปาล์มน้ำมัน

      6.พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)

      7.สัตว์เศรษฐกิจ

      8.พลาสติกชีวภาพ

     9.สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

 10.อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

11.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

12.วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

13.การคมนาคมขนส่งระบบราง

14.โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

15.การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

16.การแพทย์และสาธารณสุข

17.ประชาคมอาเซียน

18.การบริหารจัดการท่องเที่ยว

19.มนุษยศาสตร์

20.การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

21.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

22.สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ

23.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

24.การพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

25.การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์

26.เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

27.ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

28.ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ

29.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

30. ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

31.เศรษฐกิจพอเพียง

32.ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาธิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต

ที่มา : กองบริหารแผนและงบประมาณ ให้ทุนอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรอบการวิจัยที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(กลับสู่ด้านบน)