บุคลากรทางการวิจัย ปี 2540

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาปี 2540

ประเทศไทยมีบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาในปี 2540 จำนวน 33,830 คน เป็นนักวิจัย 11,193 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 ผู้ช่วยนักวิจัย 15,163 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 และผู้ ทำงานสนับสนุน 7,447 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และเป็นบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาและนักวิจัย ที่ทำงานเท่ากับเต็มเวลาจำนวน 14,022 คน และ 4,409 คน ตามลำดับ และเมื่อคิดเป็นนักวิจัยที่ ทำงานเท่ากับเต็มเวลาต่อกำลังแรงงาน 10,000 คน มีจำนวนนักวิจัย 1.33 คน หรือ 0.72 คน ต่อประชากร 10,000 คน

จำแนกตามสาขาการวิจัย
จำแนกตามประเภทหน่วยงาน
- ภาครัฐบาล
- ภาคอุดมศึกษา
- ภาครัฐวิสาหกิจ
- ภาคธุรกิจเอกชน
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

ตารางที่ 1 บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา
Research and development personnel classified by level of qualification

จำแนกตามสาขาการวิจัย

ตารางที่ 2 บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามสาขาการวิจัย
Research and development personnel classified by field of research

 

จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

ภาครัฐบาล

ตารางที่ 3 บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐบาลจำแนกตามสาขาทางเศรษฐกิจและสังคม
ภาคอุดมศึกษา

ตารางที่ 4 บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคอุดมศึกษาจำแนกตามสาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาครัฐวิสาหกิจ

ตารางที่ 5 บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐวิสาหกิจจำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจเอกชน

ตารางที่ 6 จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชนจำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม
ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร

ตารางที่ 7 บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไม่ค้ากำไรจำแนกตามสาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ตารางที่ 8 บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา (ทำงานเท่ากับเต็มเวลา - FTE)

....................................................................................................