View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Wednesday, March 14, 2018 1:32 PM

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)"


โดย Panutchanard :: 1439 Views :: IN งานประชุม สัมมนาและอบรม
 

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เครือข่ายการวิจัยในระดับภูมิภาค : ภาคใต้ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561” (Regional Research Expo 2018) ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และย่านเมืองเก่าสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการให้ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าถึงผลงานวิจัยและนักวิจัยมากยิ่งขึ้น และเป็นการเปิดเวทีในการเจรจาธุรกิจระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยแบ่งการนำเสนอผลงานวิจัยนิทรรศการออกเป็น 6 กลุ่มหัวข้อเรื่อง ดังนี้
                   1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
                   2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
                   3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
                   4. กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
                   5. กลุ่มสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
                   6. กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ.


งานนี้เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/rre2018

หรือสามารถสแกน QR Code จากรูปภาพได้เลยค่ะ

Rating