View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Wednesday, March 21, 2018 2:47 PM

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


โดย Panutchanard :: 698 Views :: IN ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
 

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 

ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

3. รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Rating