View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Friday, May 11, 2018 9:33 AM

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 ใน 4 ภูมิภาค


โดย Panutchanard :: 3158 Views :: IN งานประชุม สัมมนาและอบรม
 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 

ใน 4 ภูมิภาค

ตามที่ วช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการเร่งรัดพัฒนาการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาให้เข้มแข็งบนพื้นฐานสติปัญญา
ความรู้ (Knowledge Base) ฐานเทคโนโลยี (Technology Base) และคุณธรรม จริยธรรม (Ethical Base) พร้อมทั้งร่วมกระตุ้นและส่งเสริมนักวิจัยในสายอาชีวศึกษาให้มีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยการวิจัยและนวัตกรรม นั้น

ในการนี้ วช. ร่วมกับ สอศ. ขอเชิญสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ส่งอาจารย์และนักศึกษารวมจำนวน 4 คนต่อหน่วยงาน (อาจารย์ 2 คน และนักศึกษา 2 คน) เพื่อเข้าร่วม กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้

ภูมิภาค

วันที่

สถานที่

ภาคเหนือ

15 – 17 มิถุนายน 2561

โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 – 29 มิถุนายน 2561

โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

ภาคใต้

18 - 20 กรกฎาคม 2561

โรงแรมไดมอนพลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี

ภาคกลางและภาคตะวันออก

20 - 22 สิงหาคม 2561

โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

อนึ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่เคยผ่านกิจกรรมบ่มเพาะในครั้งที่ผ่านมา โดยขอให้สิทธิแก่ท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมการบ่มเพาะฯ เป็นโอกาสแรกก่อน 

สามารถ Download รายละเอียดและแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านทาง www.nrct.go.th   โดยขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ ดังนี้

  1. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะฯ
  2. เอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) เพื่อขอรับคำแนะนำจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 10 ชุด
  3. รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อขอรับคำแนะนำจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
  4. รายชื่อผู้เข้าพัก กรณีต้องการเข้าพักกับโรงแรมที่ วช. จัดให้
หมดเขตการลงทะเบียนและส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมบ่มเพาะฯ  ดังนี้


ภูมิภาค

ส่งแบบตอบรับ + จองห้องพัก

ส่ง Concept Paper

ภาคเหนือ

25 พฤษภาคม 2561

1 มิถุนายน 2561

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 มิถุนายน 2561

15 มิถุนายน 2561

ภาคใต้

22 มิถุนายน 2561

30 มิถุนายน 2561

ภาคกลางและภาคตะวันออก

31 กรกฎาคม 2561

3 สิงหาคม 2561


การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดของท่านสามารถ Download รายละเอียดและแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านทาง www.nrct.go.th  โดยขอความกรุณาแจ้งความประสงค์

 ดังนี้

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะฯ 

2. เอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) เพื่อขอรับคำแนะนำจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 10 ชุด 

3. รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อขอรับคำแนะนำจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
 

4. รายชื่อผู้เข้าพัก กรณีต้องการเข้าพักกับโรงแรมที่ วช. จัดให้ 

01 ภาคเหนือ :

จม.เชิญเข้าร่วมบ่มเพาะ - ภาคเหนือ

แบบตอบรับบ่มเพาะ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

แบบฟอร์ม Concept Paper ครั้งที่ 2 - ภาคเหนือ

แบบฟอร์มจองห้องพักบ่มเพาะ ครั้งที่ 2 - ภาคเหนือ

02 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :

จม.เชิญเข้าร่วมบ่มเพาะ - ภาคอีสาน

แบบตอบรับ - บ่มเพาะ ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน

แบบฟอร์มConcept Paper ครั้งที่ 2 - ภาคอีสาน

แบบฟอร์มจองห้องพัก บ่มเพาะครั้งที่ 2 - ภาคอีสาน

03 ภาคใต้ :

จม.เชิญเข้าร่วมบ่มเพาะ - ภาคใต้

แบบตอบรับ - บ่มเพาะ ครั้งที่ 2 ภาคใต้

แบบฟอร์ม Concept Paper ครั้งที่ 2 ภาคใต้

แบบฟอร์มจองห้องพัก บ่มเพาะครั้งที่ 2 - ภาคใต้

04 ภาคกลางและภาคตะวันออก :

จม.เชิญเข้าร่วมบ่มเพาะ - ภาคกลางและภาคตะวันออก

แบบตอบรับ - บ่มเพาะ ครั้งที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก

แบบฟอร์ม Concept Paper ครั้งที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก

แบบฟอร์มจองห้องพัก บ่มเพาะครั้งที่ 2 - ภาคกลางและภาคตะวันออก

Rating