View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Tuesday, June 12, 2018 5:19 PM

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอ (DOI) กับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล


โดย admin :: 1348 Views :: IN งานประชุม สัมมนาและอบรม
 


การสัมมนา เรื่อง การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีกำหนดจัดการสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัลกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) ทราบถึงนโยบายการขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) และเพื่อสาธิตการสมัครสมาชิก การจัดทำข้อมูลในรูปแบบ comma separated values file หรือ .csv พร้อมกับการนำข้อมูลเข้าระบบในการขอรับรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) 

 โครงการสัมมนา เรื่องการให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล

โดยจะมีการจัดในระดับภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ภูมิภาค
แบบฟอร์มลงทะเบียน
 กำหนดการ
 1 ภาคเหนือ 
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
(ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 61)

 2 ภาคใต้
วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 

 
(ภายในวันที่ 5 ก.ค. 61)

 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด
จังหวัดขอนแก่น

 
(ภายในวันที่ 20 ก.ค. 61)

 4 ภาคกลาง 
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ

 
-
-

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนในแบบฟอร์มลงทะเบียนแต่ละภูมิภาค และส่งกลับมาที่
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล วช. ทางโทรสารหรืออีเมล์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 706, 707 โทรสาร 0 2579 6382 e-mail : doinrct.go.th 

Rating