View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Monday, June 18, 2018 11:42 AM

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562


โดย admin :: 4793 Views :: IN ประกาศทุนวิจัย
 
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น  

กรอบการวิจัยที่เปิดรับ ประกอบด้วย : 

 1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม 
 3. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน 
 4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 
 5. การแพทย์ และสาธารณสุข 
 6. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา 
 7. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า 
 8. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
 9. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
 10. พลาสติกชีวภาพ  
หมายเหตุ: 
 1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (http://www.nrms.go.th/Register.aspx) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน  
 2. นักวิจัยที่จะขอรับการสนับสนุนการวิจัยต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และกรณีเป็นที่ปรึกษาโครงการจะต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่านการฝึกอบรมโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) ดังลิงค์ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2093  
 3. การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2562 ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS โดยต้องระบุกรอบวิจัยให้ตรงตามที่นักวิจัยจะเสนอขอ พร้อมส่งเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนการวิจัยให้ถึงหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย (หัวหน้าโครงการ) ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. และหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยส่งเอกสารถึง วช. ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น 
 4. ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 406 - 408, 418, 420 
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ : 
 สสิรี /เกษร /จารุวรรณ / วรรณธิรา (เจ้าหน้าที่ทุนบัณฑิต)
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408 โทรสาร : 0-2940-5495 e-mail : graduate.nrct@nrct.go.th

Rating