View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Tuesday, July 03, 2018 3:11 PM

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักวิจัยรุ่นเยาว์เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11


โดย Atiwatt :: 2609 Views :: IN ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
 
การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลัง ปริญญาเอก
เพื่อเข้าร่วมการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 11  

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) ได้มีข้อตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย – ญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกันตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทย ซึ่งในช่วงเวลา 30 ปี ที่ผ่านมานั้น มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเซีย การยกระดับของนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเดียวกันและกับภูมิภาคอื่นนั้น เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจน การขับเคลื่อนให้รุดหน้าไปในแนวทางนี้จะนำไปสู่ การสร้างประชาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายอันเข้มแข็งระหว่างประเทศในภูมิภาค

JSPS ได้ริเริ่มการจัดการประชุม การประชุม HOPE Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งจะส่งผลสำคัญในการส่งเสริมความสามารถของนักวิจัยรุ่นเยาว์ ให้มีทรรศนะที่เปิดกว้าง และสามารถพัฒนาความสามารถทางการวิจัยในระดับสูงได้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้แก่บัณฑิตศึกษาในภูมิภาคในการสร้างเครือข่าย และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก 

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งจะส่งผลสำคัญในการส่งเสริมความสามารถของนักวิจัยรุ่นเยาว์ ให้มีทรรศนะที่เปิดกว้าง และสามารถพัฒนาความสามารถทางการวิจัยในระดับสูงได้
1.2 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้แก่บัณฑิตศึกษาในภูมิภาค สร้างเครือข่ายและ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาต่างๆ กับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก 

2. ขอบข่าย/หัวข้อเรื่องการประชุม 
สาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. กิจกรรมภายใต้การประชุม
3.1 การบรรยายโดยผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล และนักวิจัยผู้มีชื่อเสียง
3.2 การอภิปรายกลุ่มย่อยกับผู้บรรยาย
3.3 การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ รวมถึงการนำเสนอปากเปล่าเป็นเวลา ๑ นาที
3.4 นำเสนอผลงานโดยการแบ่งกลุ่มนานาชาติ
3.5 รายการที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรม
3.6 การศึกษาดูงาน (ด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย และมรดกทางประวัติศาสตร์) 

4. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น 

5. ผู้เข้าร่วมการประชุ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ หรือนักวิจัยรุ่นเยาว์ (จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561) จากนานาประเทศในทวีปเอเชีย และภาคพื้นแปซิฟิก อันได้แก่ประเทศ ออสเตรเลีย, บังคลาเทศ, จีน, อียิปต์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิสราเอล, ญี่ปุ่น, เคนย่า, สาธารณรัฐเกาหลี, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พม่า, เนปาล, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร, แอฟริกาใต้, ไต้หวัน, ไทย ตุรกี และเวียดนาม รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน 

6. จำนวนนักวิจัยไทยที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมประชุม
4 ราย

7. ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
7.1 เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ (จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2561) ที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
7.2 ไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ในครั้งที่ผ่านมา
7.3 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ 
7.4 มีผลงานที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นในการทำวิจัย ตลอดจนให้ความสนใจเรื่องผลกระทบต่อสังคมที่เกิดจากการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
7.5 มีความสนใจอย่างแรงกล้า ไม่เพียงเฉพาะในสาขาของตนเอง แต่รวมไปถึงในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวงกว้างอีกด้วย
7.6 การประชุมถูกจัดขึ้นโดยมีความคาดหวังให้ผู้สมัครสามารถดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสาขาวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต
7.7 การประชุมถูกจัดขึ้นโดยมีความคาดหวังให้ผู้สมัครริเริ่มทำการวิจัยร่วม และ/หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยในอนาคต
7.8 มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง การประชุม
7.9 มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีในการสนทนาโต้ตอบกับผู้อื่น 

8. งบประมาณ JSPS จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้
8.1 ค่าที่พักในเมืองโอกินาว่า (ระหว่างวันที่ 3 - 9 มี.ค. 2562) อาหาร (นับตั้งแต่มื้อเย็นของวันที่ 3 มี.ค. ถึง มื้อเช้าของวันที่ 9 มี.ค. 2562) และ การเดินทางระหว่างสนามบิน Naha เมืองโอกินาว่า และ โรงแรม/สถานที่จัดการประชุม
8.2 การประกันการเดินทางในช่วงการประชุม (3 - 9 มี.ค. 2562) วช. จะสนับสนุนค่าเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประเทศไทยให้เข้าร่วมการประชุม 

9. การสมัคร
มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 
9.1 ดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุม HOPE Meeting เพื่อศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนได้ที่ http://www.nrct.go.th
9.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.nrct.go.th 
9.3 มหาวิทยาลัยทำการคัดเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครขอรับทุน จำนวน 1 คน และนำส่งเอกสารโดยเรียงลำดับส่งมายัง วช. ดังนี้ 
- หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้แทนมหาวิทยาลัย
- แบบหนังสืออนุญาตจากอธิการบดี
- แบบข้อมูลการสมัคร HOPE Meeting ครั้งที่ 11 
- ตัวอย่างการเขียนข้อมูลประกอบการสมัคร HOPE Meeting ครั้งที่ 11 
- Application form
- แผ่นบันทึกข้อมูลเอกสารการสมัคร (MS word และ PDF) จำนวน 1 ชุด นำส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ 9.4 มายัง ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชั้น 1 อาคาร วช. 3 ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 ตามที่อยู่ในข้อ 10

10. สถานที่ติดต่อ รายละเอียดและส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถ. พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2579 2285, 0 2561 2445 ต่อ 207 โทรสาร 0 2561 3049

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารที่นี่

Rating