View Article

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Publish date : Wednesday, July 04, 2018 4:28 PM

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019)


โดย CHAKRIT :: 6371 Views :: IN ประกาศทุนวิจัย
 
ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน
การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน    การวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวโหลดเอกสาร :
1.การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ 
2. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
3. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ
4. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง
ตัวอย่างหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2561 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
โทรศัพท์: 0 2561 2445 ต่อ 516, 518, 519 

Rating