Viewing Category

:: ข่าวสาร-กิจกรรมล่าสุด :: | ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

Wednesday, July 04, 2018 4:28 PM
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019)
โดย CHAKRIT :: 6950 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน
การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, July 03, 2018 3:11 PM
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือนักวิจัยรุ่นเยาว์เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 11
โดย Atiwatt :: 2587 Views :: :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของ วช., ประกาศทุนวิจัย
ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 22, 2018 12:41 AM
ประกาศการจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”
โดย admin :: 1311 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
กำหนดส่งข้อเสนอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Wednesday, June 20, 2018 3:59 PM
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ "ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561
โดย admin :: 3725 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ก.ค. 2561
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 18, 2018 2:22 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
โดย admin :: 2059 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Monday, June 18, 2018 11:42 AM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562
โดย admin :: 4984 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 15, 2018 12:13 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย admin :: 3328 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย

เปิดรับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, June 12, 2018 2:48 PM
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)
โดย admin :: 3920 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2562
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Friday, June 08, 2018 11:13 AM
ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องมนุษยศาสตร์
โดย admin :: 2143 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
โดย กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
Tuesday, May 22, 2018 2:43 PM
ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
โดย admin :: 2042 Views :: :: ประกาศทุนวิจัย
เพื่อจัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอกนิกส์ด้านสังคมศาสตร์
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป