Viewing Category

ข่าวปัจจุบัน | หมวดหมู่ข่าว | ค้นหาข่าว | Syndication

โครงการระบบการจัดการการเรีียนรู้ และการสอบออนไลน์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ

posted @ Friday, September 08, 2017 9:24 AM by Panutchanard

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยสู่การให้บริการแบบจุดเดียวในรูปแบบ Common service

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

posted @ Wednesday, August 23, 2017 11:47 AM by Panutchanard

งานพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลโครงการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร (นย.)

posted @ Friday, April 28, 2017 3:36 PM by Panutchanard

โครงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

posted @ Friday, September 02, 2016 10:33 AM by Wichyada

รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารบนสื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาาาของผู้เรียนชาวต่างประเทศ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

posted @ Thursday, June 09, 2016 4:29 PM by Wichyada

โครงการพัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

posted @ Tuesday, March 15, 2016 3:25 PM by Wichyada

โครงการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ดีโอไอ (DOI)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

posted @ Tuesday, March 15, 2016 3:20 PM by Wichyada

โครงการจัดทำระบบเว็บไซต์ มค.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

posted @ Wednesday, January 13, 2016 10:28 AM by Wichyada

หน้าก่อนนี้ | หน้าถัดไป