เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ วช.
Call Center :02-561-2445

     

ผู้บริหาร
   
โทรศัพท์ (เบอร์ต่อ)
   
อีเมล์

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ศาตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

   
109 / 110
   
sirirurg@nrct.go.th
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง

     
111 / 112
     
wiparat.d@nrct.go.th

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-ว่าง-

   
104
     
-
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
-ว่าง-


   
106
   
-
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
-ว่าง-


     
107
    -

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา

   
116
   
pattamarat.k@nrct.go.th
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์

     
114
     
dherawatchara.p@nrct.go.th


    กองนโยบายและแผนการวิจัย      

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย
นายสมปรารถนา สุขทวี

ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ
-ว่าง-

    301
350
    sompratana.s@nrct.go.th       กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

     
ผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
นางนิตยา พุทธโกษา
   
401
     
nittaya.b@nrct.go.th

     
 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

     
ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
นายธีรวัฒน์ บุญสม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ดร. กลอยใจ สำเร็จวาณิชย์

   
501


             
0 2942 8252 
   
dherawatchara.p@nrct.go.th


             
kloyjai.s@nrct.go.th
       กองมาตรฐานการวิจัย

     
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย
ดร. อังสนา โตกิจกล้า

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์


ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
นางสาววาสนา น้อยนาช

   

601


620


604

 

angsana.t@nrct.go.thwasana.n@nrct.go.th


   
 ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

     
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย
นายเอนก บำรุงกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ


   
 701


750
    anek.b@nrct.go.th


mariyad.t@nrct.go.th
      กองการต่างประเทศ
 
     
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
นางสาวพรรณี ปัญญาวัฒนาพร

    201     pannee.p@nrct.go.th
       สำนักงานเลขานุการกรม

     
เลขานุการกรม
นางสาวสุดาวีณ์ นุกูลกิจเสรี

ผู้อำนวยการกลุ่มการคลังและงบประมาณ
นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ

ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
นางสาวอาภากร ชัยสุริยา

ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
นางเพลินจิตต์ นกสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
นายดวงภัทร เจริญทรัพย์

    801 


820


850             
830846

    sudawee.n@nrct.go.


saowanee.m@nrct.go.


apagorn.c@nrct.go.th
phloeanchit.n@nrct.go.thduengpat.c@nrct.go.th


     
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

     
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
    810    

 sirirurg@nrct.go.th

     
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวปริญดา บุตะโยธี

   

860
 

 


prinda.b@nrct.go.th      กลุ่มตรวจสอบภายใน

     
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวเบญจวรรณ รักพุดชา


    870    

benjawan.r@nrct.go.th