นักประเมินฯ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

สถานที่จัดฝึกอบรม

กำหนดจัด

สถานะการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

22 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

19 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

23 เม.ย. 61มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

9 ก.ค. 61

เปิดรับสมัคร

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ส่วนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง