RM

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

สถานที่จัดฝึกอบรม

กำหนดจัด

สถานะการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

24-26 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

21-23 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

25-27 เม.ย. 61

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

11-13 ก.ค. 61


เปิดรับสมัคร

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ส่วนค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง