ข่าวสารล่าสุด

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร     •       ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

เครือข่าย

สถานที่จัดฝึกอบรม 

กำหนดจัด

สถานะการรับสมัคร

 ค่าลงทะเบียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จ.ลำพูน

12-16 .. 61

ประกาศรายชื่อ

 ไม่มี

กรมควบคุมโรค

วช. กรุงเทพฯ

19-23 ก.พ. 61

ประกาศรายชื่อ

  ไม่มี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

มรภ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

12-16 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อ รายละเอียดอื่นๆ

  ไม่มี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

19-23 มี.. 61

  ไม่มี

มหาวิทยาลัยบูรพา

จ.ชลบุรี

2-6 เม.ย. 61

ปิดรับสมัคร

  ไม่มี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 จ.ลำปาง

30 เม.ย. - 4 พ.ค. 61

ปิดรับสมัคร

  ไม่มี

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จ.ศรีสะเกษ

7-11 พ.ค. 61

ปิดรับสมัคร

  ไม่มี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จ.พิษณุโลก

4-8 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อ

  ไม่มี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จ.สงขลา

14-18 พ.ค. 61

ปิดรับสมัคร

  ไม่มี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

4-8 มิ.ย. 61

ปิดรับสมัคร

  ไม่มี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ. จ.นนทบุรี

11-15 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อ

  ไม่มี

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

มรภ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

 18-22 มิ.ย. 61

ปิดรับสมัคร

  ไม่มี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มสธ. จ.นนทบุรี
 18-22 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อ   ไม่มี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี

2-6 ก.ค. 61

ปิดรับสมัคร

  ไม่มี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มสธ. จ.นนทบุรี
 9-13 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อ   ไม่มี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จ.นครปฐม

16-20 ก.ค. 61

เปิดรับสมัคร

  ไม่มี

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ม.รามคำแหง กทม.

23-27 ก.ค. 61

ปิดรับสมัคร

  ไม่มี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จ.พิษณุโลก

30 ก.ค. - 3 ส.ค. 61

เปิดรับสมัคร

  ไม่มี

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

มรภ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

 30 ก.ค. - 3 ส.ค. 61

 เปิดรับสมัคร

  ไม่มี


กำหนดการและสถานที่จัดอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ