พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสาขาวิชาการ

พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสาขาวิชาการในสภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2540
---------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2540
เป็นปีที่ 52 ในรัชการปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งสาขาวิชาการเพิ่มขึ้นในสภาวิจัยแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 และมาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2502 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสาขาวิชาการในสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2540
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้สภาวิจัยแห่งชาติมีสาขาวิชาการขึ้นใหม่ ดังนี้
(1) เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
(2) การศึกษา
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ และด้านการศึกษาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงสมควรจัดตั้งสาขาวิชาการดังกล่าวเพิ่มขึ้นในสภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และโดยที่มาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราช
บัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พงศ. 2502 บัญญัติว่า การจัดตั้งสาขาวิชาการขึ้นใหม่
ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้