วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


วิสัยทัศน์ วช.

“วช. เป็นองค์กรหลักที่ชี้นำการพัฒนาประเทศด้วยผลงานวิจัย
และองค์ความรู้ อีกทั้งพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการวิจัยของประเทศ”


นโยบายคุณภาพ วช.

“สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มุ่งมั่นการนำองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงานวิจัยของประเทศ ที่ทุกภาคส่วนในระบบวิจัยยอมรับในบทบาทการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
การส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง การประเมินผลและการจัดการความรู้จากการวิจัย การวางมาตรฐานด้านการวิจัย การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศโดยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ


พันธกิจ

  1. จัดทำและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงบประมาณการวิจัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ด้านบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการวิจัย ฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ และเครือข่ายวิจัยระดับต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันการเป็นผู้นำด้านการวิจัยของประเทศ
  3. ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งการปฏิรูประบบวิจัย และส่งต่องานวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม


ค่านิยม

"เป็นมืออาชีพ โดยใช้หลักคุณธรรมในการบริหารและปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสำเร็จ"


วัฒนธรรมองค์กร
"การมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความเสียสละทุ่มเท"


ยุทธศาสตร์องค์กร

  1. การขับเคลื่อนและติดตามหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้นำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม
  2. การบูรณาการ บริหาร ติดตาม และประเมินผลแผนและงบประมาณการวิจัยของประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  3. การขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของประเทศและนานาชาติมาใช้ในการพัฒนาระดับประเทศและพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม
  4. การพัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมืออย่างยั่งยืนของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างบุคลากรทางการวิจัยที่มีคุณภาพ
  5. การพัฒนามาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติด้านการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือเป็นที่ยอมระดับประเทศ และขับเคลื่อนการนำไปใช้อย่างทั่วถึงโดยร่วมมือกับประชาคมวิจัย
  6. การพัฒนาและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศให้ทันสมัยเป็นสากลและเชื่อมโยงระดับประเทศและอาเซียน
  7. การพัฒนาการบริหารจัดการ วช. ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพเต็มรูปแบบ จัดทำแผนและดำเนินงานแบบบูรณาการ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และเร่งรัดพัฒนาบุคลากร วช. ให้เป็นผู้นำและมีความเชื่ยวชาญด้านระบบวิจัย