ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย (Research Learning Center)

 

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่ง ในการจัดตั้ง “ศูนย์ การเรียนรู้ทางการวิจัย” ขึ้น ณ วช. เพื่อเป็นกลไกในการขยายผล “ความรู้จากการวิจัย” ในรูปแบบของกิจกรรมที่มีส่วนร่วมจากเครือข่ายการวิจัยต่างๆ ทั่วประเทศที่เชื่อมโยงมาจากงาน Thailand Research Expo ร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ ทุนวิจัยนวมินทร์, Platinum Research Valley, 2-V Research Program, การต่อยอดและขยายผลการวิจัย, การส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ เป็นต้น วช. จึงได้วางกลยุทธ์เพื่อผลักดันเป้าหมายในการจัดการความรู้และการกระจายความรู้อันมาจากผลผลิตทางการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่กลุ่มเป้าหมาย โดย วช. ได้จัดบริการทางวิชาการในรูปแบบของ “ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย” โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ ณ วช.

วิสัยทัศน์เป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านการวิจัยของประเทศ

พันธกิจเพื่อสร้างกลไกการเรียนรู้ทางด้านการวิจัย รวมทั้งเน้นการมีกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยให้เข้ามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมาย
 1. เพื่อแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่แสดงต้นแบบการเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยผลผลิตการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 2. เพื่อจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆในการวิจัย ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 3. เพื่อแสดงบทบาทตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
ด้านการให้บริการแก่สังคม
 1. เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการหมุนเวียน และพิพิธภัณฑ์เสมือนของต้นแบบการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 2. เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการหมุนเวียนของงานวิจัยและงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจาก วช. และที่มีคุณภาพจากเครือข่ายการวิจัย วช.
 3. เป็นแหล่งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
 4. ป็นแหล่งให้ข้อความรู้ทางการวิจัยในลักษณะต่างๆ ทั้งทางวิชาการและการใช้ประโยชน์ทางการวิจัยแก่เยาวชน นักวิจัย ว่าที่นักวิจัย นักพัฒนา และประชาชนทั่วไป
ด้านการวิจัย
 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการวิจัยที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 2. เน้นการเกิดความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ทางการวิจัย
 3. เน้นการเกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยเพื่อเสริมสร้าง “สังคมและการเรียนรู้”
ลักษณะของการบริการศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัยมีแนวคิดในการจัดแบ่งส่วนการนำเสนอเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ฝ่ายบริการทางการวิจัย
 1. การถ่ายทอดความรู้เชิงนโยบายวิจัย งานวิจัยพื้นฐาน/เพิ่มผลผลิต/แก่นักวิจัย
  • กิจกรรมการประชุม สัมมนา เสวนา และ Workshop เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายการวิจัยของประเทศ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยต่างๆ
  • กิจกรรมการประชุม สัมมนา เสวนา และ Workshop ในประเด็น Hot Issue ที่มีความสำคัญของประเทศ
  • กิจกรรมการเสวนาที่น่าสนใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • กิจกรรมการประชุมเสวนาที่ร่วมจัดโดยเครือข่ายในระบบวิจัย
  • การผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการวิจัยและบริการวิชาการ
 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวิจัย
  • กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
  • กิจกรรมการ Web-link, e-Journal และผู้ที่สามารถให้บริการในกิจกรรมทางการวิจัยผ่านระบบเครือข่าย Internet
  • กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการวิจัยสู่กลุ่มเยาวชน เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิดทางการวิจัย
  • กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเครือข่ายในระบบวิจัย
 3. การให้คำปรึกษาทางด้านการวิจัย
  • ศูนย์ให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในรูปแบบต่างๆ
  • บริการสืบค้นข้อมูลทางการวิจัยที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย
  • บริการระบบสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
2. พิพิธภัณฑ์เสมือน
 1. การจัดทำพิพิธภัณฑ์ระบบเสมือนต้นแบบการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากงาน Thailand Research Expo
 2. การจัดทำพิพิธภัณฑ์ระบบเสมือนต้นแบบการเรียนรู้ของผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการเชิดชูเกียรติคุณ
3. นิทรรศการหมุนเวียน
 1. นิทรรศการหมุนเวียน
  • ต้นแบบการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ต้นแบบผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ
 2. นิทรรศการหมุนเวียนผลงานวิจัยและกิจกรรมวิจัยที่ได้รับรางวัลและมีคุณภาพจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย

4. การจัดนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย 

แท่นเฉลิมพระเกียรติ
โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา
หลักการทรงงาน
โครงการฝนหลวง
ผลงาน/รางวัล
การให้บริการ
ผู้สนใจสามารถเข้าไปได้ที่ http://rlc.nrct.go.th/