การเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ปี 2540

การเปรียบเทียบระหว่างประเทศในภาพรวมปี 2540

เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนากับผลผลิต รวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยกับต่างประเทศ พบว่าประเทศไทยจะยังคงล้าหลังประเทศ อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมใหม่มาก เช่น ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อผลผลิตรวมในประเทศของญี่ปุ่น (ปี 2539) มีร้อยละ 2.83 สวิสเซอร์แลนด์ (ปี 2539) มีร้อยละ 2.75 สหรัฐอเมริกา (ปี 2539) มีร้อยละ 2.62 ฝรั่งเศส (ปี 2539) มีร้อยละ 2.32 อังกฤษ (ปี 2539) มีร้อยละ 1.94 ซึ่งประเทศเหล่านี้ตัวเลขอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 3 เพียงเล็กน้อย ส่วนประเทศในแถบเอเชียที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งได้แก่ เกาหลี (ปี 2539) มีร้อยละ 2.75 ไต้หวัน (ปี 2539) มีร้อยละ 1.85 และสิงคโปร์ (ปี 2539) มีร้อยละ 1.65 ประเทศฟิลิปปินส์ (ปี 2535) มีร้อยละ 0.22 และอินโดนีเซีย (ปี 2537) มีร้อยละ 0.16 ส่วนมาเลเซีย (ปี 2537) มีร้อยละ 0.34 ในขณะที่ประเทศไทย (ปี 2540) มีร้อยละ 0.1 ซึ่งน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ที่กล่าวมา

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักวิจัยต่อประชากร 10,000 คน ประเทศไทยยังคงมีตัวเลขที่ต่ำกว่านานาประเทศเช่นกัน กล่าวคือในปี 2540 ประเทศไทยมีนักวิจัย 0.72 คน ต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งต่ำกว่าประเทศมาเลเซีย (ปี 2537) ที่มี 1.2 คน และฟิลิปปินส์ (ปี 2535) ที่มี 1.6 คน ส่วนตัวเลขของประเทศสิงคโปร์ (ปี 2538) ที่มี 23.1 คน เกาหลี (ปี 2538) ที่มี 28.6 คน ไต้หวัน (ปี 2539) ที่มี 33.4 คน ญี่ปุ่น (ปี 2538) ที่มี 52.5 คน สหรัฐอเมริกา (ปี 2536) มี 37.3 คน 

ตารางที่ 1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา (GERD) ต่อผลผลิตรวมในประเทศ (GDP)

ตารางที่ 2 นักวิจัย (ทำงานเท่ากับเต็มเวลา - FTE) ต่อ 10,000 กำลังแรงงานและ 10,000 ประชากร

......................................................................................