การเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ปี 2542

การเปรียบเทียบระหว่างประเทศในภาพรวมปี 2542

เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนากับผลผลิต รวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยกับต่างประเทศ พบว่าประเทศไทยจะยังคงล้าหลังประเทศ อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมใหม่มาก เช่น ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อผลผลิตรวมในประเทศของญี่ปุ่นมีร้อยละ 3.149 สวิสเซอร์แลนด์มีร้อยละ 2.731 สหรัฐอเมริกามีร้อยละ 2.619 ฝรั่งเศสมีร้อยละ 2.190 อังกฤษมีร้อยละ 1.826 ซึ่งประเทศเหล่านี้ตัวเลขอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 3 เพียงเล็กน้อย ส่วนประเทศในแถบเอเชียที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งได้แก่ เกาหลีมีร้อยละ 2.470 ไต้หวันมีร้อยละ 2.051 สิงคโปร์มีร้อยละ 1.869 ฟิลิปปินส์มีร้อยละ 0.078 และอินโดนีเซียมีร้อยละ 0.092 ส่วนมาเลเซียมีร้อยละ 0.396 ในขณะที่ประเทศไทยมีร้อยละ 0.12 ซึ่งน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ที่กล่าวมา

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบุคคลกรทางการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1,000 คน ประเทศไทยยังคงมีตัวเลขที่ต่ำกว่านานาประเทศเช่นกัน กล่าวคือในปี 2542 ประเทศไทยมีนักวิจัย 0.240 คน ต่อประชากรหนึ่งพันคน ซึ่งต่ำกว่าประเทศมาเลเซียที่มี 0.300 คน และฟิลิปปินส์ที่มี 0.208 คน ส่วนสิงคโปร์มี 3.822 คน เกาหลีมี 2.771 คน ไต้หวันมี 4.721 คน ญี่ปุ่นมี 7.322 คน

ตารางที่ 1 อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา (GERD) ต่อผลผลิตรวมในประเทศ (GDP)ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย ปี 2542

ตารางที่ 2 อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา (GERD) ต่อผลผลิตรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศต่าง ๆ ปี 2542
ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา (ทำงานเท่ากับเต็มเวลา FTE) ต่อประชากร 1,000 คนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย ปี 2542

ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา (ทำงานเท่ากับเต็มเวลา FTE) ต่อประชากร 1,000 คนของประเทศต่าง ๆ ปี 2542