การเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ปี 2544

การเปรียบเทียบระหว่างประเทศในภาพรวมปี 2544

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อผลผลิตรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2544 เท่ากับ 0.22% เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าหลายประเทศทั้งในแถบเอเซีย อเมริกาและยุโรป เช่น ประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น มีค่าใช้จ่ายฯ ประมาณ 3% ประเทศเกาหลีใต้ อเมริกา ไต้หวัน สิงคโปร์ มีค่าใช้จ่ายฯ ประมาณ 2% ประเทศแคนาดา อังกฤษ จีน มีค่าใช้จ่าย ฯ ประมาณ 1% ในขณะที่ประเทศมาเลเซียและฮ่องกงมีค่าใช้จ่าย ฯ ประมาณ0.48% และ 0.55% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายฯ สูงกว่าประเทศฟิลิปปินส์ที่มีค่าใช้จ่ายฯ เพียง 0.07% ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนภาครัฐบาลซึ่งแตกต่างกับต่างประเทศที่ภาคเอกชนมีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยมากกว่าภาครัฐบาล อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยและต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาทดลอง (Experimental development) มากที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ทำวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (full time equivalent-FTE) ของประเทศไทยซึ่งเท่ากับ 3.9 คนต่อประชากร 10,000 คน กับประเทศต่าง ๆ พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนบุคลากรฯ ต่ำกว่าหลายประเทศทั้งในแถบเอเชีย อเมริกาและยุโรป เช่น ประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น มีจำนวนบุคลากรฯ ประมาณ 70-100 คน ประเทศไต้หวัน สิงคโปร์ แคนาดา มีจำนวนบุคลากรฯ ประมาณ 40-60 คน ประเทศเกาหลีใต้ อังกฤษ มีจำนวนบุคลากรฯ ประมาณ 15-30 คน ในขณะที่ประเทศจีนและมาเลเซีย มีจำนวนบุคลากรฯ 7.5 คน และ 4.3 คนต่อประชากร 10,000 คน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีจำนวนบุคลากรฯ มากกว่าประเทศฟิลิปปินส์ที่มีจำนวน 2.1 คนต่อประชากร 10,000 คน

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ

การเปรียบเทียบบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ

กราฟแสดงอัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามหน่วยดำเนินการของงประเทศต่าง ๆ

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อผลผลิตรวมในประเทศของประเทศไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ปี 2544

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนบุคลากรที่ทำวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ปี 2544

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)