ค่าใช้จ่ายทางการวิจัย ปี 2539

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ปี 2539

               ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาในปี 2539 เป็นเงิน 5,528 ล้าน บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 ของผลผลิตรวมในประเทศ (GDP) 
และเป็นค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 3,395 ล้านบาท
 หรือคิดเป็นร้อยละ0.40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539

               จำแนกตามแหล่งที่ดำเนินการ
               จำแนกตามสาขาการพัฒนา
               เปรียบเทียบกับต่างประเทศ


ตารางที่ 1
 อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติและผลผลิตรวมในประเทศ 
Research and development expenditure as percentage of GNP and GDP
ตารางที่ 2 อัตราร้อยละของงบประมาณการวิจัยและพัฒนาต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี
Research and development expenditure from government as percentage of government budget

               จำแนกตามแหล่งที่ดำเนินการ

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามแหล่งที่ดำเนินการ
Research and development expenditure classified by sector of performance

               จำแนกตามสาขาการพัฒนา

ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามสาขาการวิจัยและแหล่งที่ดำเนินการ
Research and development expenditure classified by field of research and sector of performance

               เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ตารางที่ 5 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามแหล่งที่ดำเนินการ

.................................................................................................