ค่าใช้จ่ายทางการวิจัย ปี 2540

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ปี 2540

ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาในปี 2540 เป็นเงิน 4,811.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของผลผลิตรวมในประเทศ (GDP) และเป็นค่าใช้จ่ายทางการวิจัย และพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินเป็นเงิน 3,787.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2540

จำแนกตามแหล่งที่ดำเนินการ
จำแนกตามสาขาการวิจัย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ


ตารางที่ 1
 อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติและผลผลิตรวมในประเทศ
Research and development expenditure as percentage of GNP and GDP
ตารางที่ 2 อัตราร้อยละของงบประมาณการวิจัยและพัฒนาต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี
Research and development expenditure from government as percentage of government budget
จำแนกตามแหล่งที่ดำเนินการ

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามแหล่งที่ดำเนินการ
Research and development expenditure classified by sector of performance
จำแนกตามสาขาการวิจัย

ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามสาขาการวิจัยและแหล่งที่ดำเนินการ
Research and development expenditure classified by field of research and sector of performance
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ตารางที่ 5 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามแหล่งที่ดำเนินการ

........................................................................................................