ค่าใช้จ่ายทางการวิจัย ปี 2542

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ปี 2542

ในปี 2542 ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำนวน 5,021.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของผลผลิตรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นจากปี 2540 จำนวน 210.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.4 ทั้งนี้เป็นค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินจำนวน 2,183 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.26 ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด

จำแนกตามแหล่งดำเนินการ 
จำแนกตามสาขาการวิจัย
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ 

ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GNP) และผลผลิตรวมในประเทศ (GDP) ระหว่างปี 2532 - 2542
National R&D expenditure as percentage of GNP and of GDP between 1989-1999
ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาที่จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ระหว่างปี 2532-2542

R&D expenditure allocated from the government budget between 1989 -1999
จำแนกตามแหล่งดำเนินการ

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาระหว่างปี 2538 - 2542 จำแนกตามแหล่งดำเนินการ
R&D expenditure between 1995-1999 classified by sector of performance
ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามแหล่งดำเนินการและกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา 
R&D expenditure classified by sectors of performance and by R&D activities

จำแนกตามสาขาการวิจัย

ตารางที่ 5 ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามสาขาการวิจัยและแหล่งดำเนินการ 
R&D expenditure classified by fields of research and by sectors of performance

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ตารางที่ 6 อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา (GERD) ต่อผลผลิตรวมในประเทศ (GDP)ของประเทศต่างๆ ปี 2542
Percentage of international GERD/GDP in 1999
ตารางที่ 7 อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามแหล่งดำเนินการของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย ปี 2542
Percentage of international R&D expenditures classified by sectors of performance in 1999
ตารางที่ 8 อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย ปี 2542
Percentage of international R&D expenditures classified by R&D activities in 1999