ค่าใช้จ่ายทางการวิจัย ปี 2544

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2544

ในปี 2544 ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาประมาณ 11,064.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.22 ของผลผลิตรวมในประเทศ (GDP) ในจำนวนนี้เป็นงบประมาณแผ่นดินประมาณ 6,249.53 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.68 ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด

จำแนกตามหน่วยดำเนินการร
จำแนกตามแหล่งทุน
จำแนกตามประเภทการวิจัย
จำแนกตามสาขาการวิจัย
จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

- รัฐบาล 
- อุดมศึกษารัฐบาล
- อุดมศึกษาเอกชน
- รัฐวิสาหกิจ
- บริษัทเอกชน
- เอกชนไม่ค้ากำไร

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GNP) และผลผลิตรวมในประเทศ (GDP) ระหว่างปี 2534-2544

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GNP) และผลผลิตรวมในประเทศ (GDP) ระหว่างปี 2534-2544

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ดัชนีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา ปี 2544

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามหน่วยดำเนินการ ระหว่างปี 2539-2544

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามหน่วยดำเนินการ ระหว่างปี 2539-2544

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา จำแนกตามแหล่งทุนระหว่างปี 2539-2544

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย) 

อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา จำแนกตามแหล่งทุนระหว่างปี 2539-2544

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามหน่วยดำเนินการและประเภทการวิจัยและพัฒนา ปี 2544

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามสาขาการวิจัยและหน่วยดำเนินการ ปี 2544

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐบาลจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจและสังคม

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาคอุดมศึกษารัฐบาลจำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาคอุดมศึกษาเอกชนจำแนกตามสาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐวิสาหกิจจำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนจำแนกตามสาขาการผลิตและบริการ

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไม่ค้ากำไรจำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อผลผลิตรวมในประเทศของประเทศไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ปี 2544

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

กิจกรรมทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามประเภทการวิจัยของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)