ค่าใช้จ่ายทางการวิจัย ปี 2546

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2546

ในปี 2546 ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาประมาณ 15,499.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26ของผลผลิตรวมในประเทศ (GDP) ในจำนวนนี้เป็นงบประมาณแผ่นดินประมาณ 7,364.60 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.74 ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด

จำแนกตามหน่วยดำเนินการ
จำแนกตามแหล่งทุน
จำแนกตามหน่วยดำเนินการและแหล่ง ทุน
จำแนกตามประเภทการวิจัย
จำแนกตามสาขาการวิจัย

จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

- รัฐบาล 
- อุดมศึกษารัฐบาล
- อุดมศึกษาเอกชน
- รัฐวิสาหกิจ
- บริษัทเอกชน
- เอกชนไม่ค้ากำไร

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GNP) และผลผลิตรวมในประเทศ (GDP) ระหว่างปี 2539-2546
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GNP) และผลผลิตรวมในประเทศ (GDP) ระหว่างปี 2540-2546
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ดัชนีค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา ปี 2546
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามหน่วยดำเนินการ ระหว่างปี 2539-2546
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามหน่วยดำเนินการ ระหว่างปี 2539-2546 
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามแหล่งทุน ระหว่างปี 2539-2546
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามแหล่งทุน ระหว่างปี 2539-2546 
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามหน่วยดำเนินการและประเภทการวิจัย ปี 2546 
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามสาขาการวิจัยและหน่วยดำเนินการ ปี 2546
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐบาลจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจและสังคม
ตาราง 26 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย) 
รูปที่ 22 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาคอุดมศึกษารัฐบาลจำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาคอุดมศึกษาเอกชนจำแนกตามสาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย) 
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐวิสาหกิจจำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม
ตาราง 44 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย) 
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
ตาราง 56(คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไม่ค้ากำไรจำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

ร้อยละของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาต่อผลผลิตรวมในประเทศของประเทศไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ปี 2546 
ตาราง 23 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
(คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)