บุคลากรทางการวิจัย ปี 2542

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ปี 2542

ในปี 2542 ประเทศไทยมีบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำนวน 36,399 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2540 จำนวน 2,596 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 จำแนกเป็นนักวิจัย 14,674 คน (ร้อยละ 40.3) ผู้ช่วยนักวิจัย 15,482 คน (ร้อยละ 42.5) และผู้ทำงานสนับสนุน 6,243 คน (ร้อยละ 17.2) ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาที่ทำงานเท่ากับเต็มเวลา (full-time equivalent) จำนวน 15,099 คน โดยเป็นนักวิจัย 7,851 คน คิดเป็นนักวิจัยที่ทำงานเท่ากับเต็มเวลาเฉลี่ย 2.39 คนต่อกำลังแรงงาน 10,000 คน หรือ 1.27 คนต่อประชากร 10,000 คน

จำแนกตามสาขาการวิจัย
จำแนกตามประเภทหน่วยงาน
- ภาครัฐบาล 
- ภาคอุดมศึกษา

- ภาครัฐวิสาหกิจ

- ภาคธุรกิจเอกชน

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา (รายหัว) จำแนกตามสัญชาติ เพศ และอาชีพ
R&D personnel ( headcount ) classified by citizenship , sex and occupation
ตารางที่ 2 ดัชนีบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ปี 2534 - 2542
R&D personnel indicators between 1991 - 1999

 


ตารางที่ 3 จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาที่ทำงานเท่ากับเต็มเวลา (FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการ
R&D personnel (full time equivalent - FTE) classified by sector of performance

จำแนกตามสาขาการวิจัย

ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา (รายหัว) จำแนกตามสาขาการวิจัย
R&D personnel ( headcount ) classified by field of research

 จำแนกตามประเภทหน่วยงาน
ภาครัฐบาล

ตารางที่ 5 บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐบาลจำแนกตามสาขาทางเศรษฐกิจและสังคม
R&D personnel in the government sector classified by fields of socio-economic developmentภาคอุดมศึกษา

ตารางที่ 6 จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคอุดมศึกษาจำแนกตามสาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
R&D personnel in the higher education sector classified by fields of science and technology

ภาครัฐวิสาหกิจ

ตารางที่ 7 จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐวิสาหกิจจำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม
R&D personnel in the public enterprise sector classified by fields of industry

อัตราร้อยละของบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐวิสาหกิจจำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม

 


ภาคธุรกิจเอกชน

ตารางที่ 8 จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชนจำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม
R&D personnel in the private enterprise sector classified by fields of industry

จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชนจำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม

.....................................................................................