บุคลากรทางการวิจัย ปี 2544

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2544

ในปี 2542 ประเทศไทยมีบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำนวน 55,748 คน จำแนกเป็นนักวิจัย 25,100 คน (ร้อยละ 45.02) ผู้ช่วยนักวิจัย 19,587 คน (ร้อยละ 35.13) และผู้ทำงานสนับสนุน 11,061 คน (ร้อยละ 19.85) ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาที่ทำงานเทียบเท่าเต็มเวลา (full-time equivalent) จำนวน 24,136 คน โดยเป็นนักวิจัย 12,628 คน คิดเป็นนักวิจัยที่ทำงานเท่ากับเต็มเวลาเฉลี่ย 7.12 คนต่อกำลังแรงงาน 10,000 คน และเฉลี่ย 3.72 คนต่อประชากร 10,000 คน

จำแนกตามอาชีพและหน่วยดำเนินการ
จำแนกตามสัญชาติ เพศ และอาชีพ
จำแนกตามอาชีพและสาขาการวิจัย
จำแนกตามอาชีพและวุฒิการศึกษา
จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

- รัฐบาล 
- อุดมศึกษารัฐบาล
- อุดมศึกษาเอกชน
- รัฐวิสาหกิจ
- บริษัทเอกชน
- เอกชนไม่ค้ากำไร

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ดัชนีบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ปี 2534-2544
R&D personnel indicators between 1991-2001

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามอาชีพและหน่วยดำเนินการ ปี 2544
R&D personnel classified by occupation and sector of performance in 2001

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย) 

จำนวนบุคลากรที่ทำวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) จำแนกตามอาชีพและหน่วยดำเนินการ ปี 2544
R&D personnel (full time equivalent - FTE)classified by occupation and sector of performance, 2001

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามสัญชาติ เพศ และอาชีพ ปี 2544
R&D personnel classified by citizenship, sex and occupation in 2001

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย) 

จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามอาชีพและสาขาการวิจัย ปี 2544
R&D personnel classified by occupation and field of research in 2001

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย) 

จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามอาชีพและวุฒิการศึกษา ปี 2544
R&D personnel classified by occupation and level of qualification in 2001

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐบาลจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจและสังคม

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย) 

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคอุดมศึกษารัฐบาลจำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย) 

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคอุดมศึกษาเอกชนจำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย) 

จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐวิสาหกิจจำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนจำแนกตามสาขาการผลิตและบริการ

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไม่ค้ากำไรจำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย) 

จำนวนบุคลากรที่ทำวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ปี 2544
Thailand"s R&D personnel (FTE) per 10,000 people in 2001 compared with selected countries

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนนักวิจัยต่อแรงงาน 10,000 คนของประเทศไทยเรียบเทียบกับต่างประเทศ

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนบุคลากรที่ทำการวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ

 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

กลับสู่ด้านบน