บุคลากรทางการวิจัย ปี 2546

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2546

ในปี 2542 ประเทศไทยมีบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำนวน 76,184 คน จำแนกเป็นนักวิจัย 29,850 คน (ร้อยละ 39.2) ผู้ช่วยนักวิจัย 27,467 คน (ร้อยละ 36.0) และผู้ทำงานสนับสนุน 18,867 คน (ร้อยละ 24.8) ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาที่ทำงานเทียบเท่าเต็มเวลา (full-time equivalent) จำนวน 42,379 คน โดยเป็นนักวิจัย 18,114 คน คิดเป็นนักวิจัยที่ทำงานเท่ากับเต็มเวลาเฉลี่ย 5.22 คนต่อกำลังแรงงาน 10,000 คน และเฉลี่ย 2.87 คนต่อประชากร 10,000 คน

จำแนกตามอาชีพและหน่วยดำเนินการ
จำแนกตามสัญชาติ เพศ และอาชีพ
จำแนกตามอาชีพและสาขาการวิจัย
จำแนกตามอาชีพและวุฒิการศึกษา
จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

- รัฐบาล 
- อุดมศึกษารัฐบาล
- อุดมศึกษาเอกชน
- รัฐวิสาหกิจ
- บริษัทเอกชน
- เอกชนไม่ค้ากำไร

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ

ดัชนีบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ปี 2539-2546
R&D personnel indicators between 1996-2003
ตาราง 12 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามหน่วยดำเนินการและอาชีพ ปี 2546
R&D personnel classified by occupation and sector of performance in 2003
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนบุคลากรที่ทำวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) จำแนกตามหน่วยดำเนินการและอาชีพ ปี 2546
R&D personnel (full time equivalent - FTE)classified by occupation and sector of performance, 2003
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามอาชีพ สัญชาติ และเพศ ปี 2546
R&D personnel classified by citizenship, sex and occupation in 2003
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามอาชีพและวุฒิการศึกษา ปี 2546
R&D personnel classified by occupation and level of qualification in 2003
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาจำแนกตามอาชีพและสาขาการวิจัย ปี 2546 (ไม่รวมตัวเลขของภาคเอกชน)
R&D personnel classified by occupation and field of research in 2003
(คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
ตาราง 19 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐบาลจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจและสังคม
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคอุดมศึกษารัฐบาลจำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตาราง 33 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
รูปที่ 28 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคอุดมศึกษาเอกชนจำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตาราง 39 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
รูป 33 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐวิสาหกิจจำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

การวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไม่ค้ากำไรจำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)

จำนวนบุคลากรที่ทำวิจัยเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ปี 2546
Thailand"s R&D personnel (FTE) per 10,000 people in 2003 compared with selected countries
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)
 (คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย)