ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย (ศท.)

196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900 
เบอร์โทรศัทพ์ 02-5612445 ต่อ 313

e-mail : ctbs@nrct.go.thศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย (ศท.) มีการดำเนินงานตามมติ ครม. เมื่อ พ.ศ. 2534 ที่มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) ภายใต้อุปถัมภ์ของ วช. ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย เพื่อนำมาใช้กำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาคนไทยในทุกระดับ ให้เป็นคนดี ที่เก่ง และมีความสุข โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)


ประชุมสัมมนาฯ ข่าว/ประกาศ


เอกสารการประชุมสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาจิตใจเด็กไทยด้วยนวัตกรรมนิทาน" 

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

  1. โดย รศ.ดร.โกศล มีคุณ
  2. โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
  3. โดย ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน